Russian has no word for "bigot."

Russian has no word for "bigot."

Next